I.Strategia HRM

 

Kluczowe obszary działań WorkNet w tym zakresie obejmują:

Audyt systemów HRM w organizacji

 1. Projektowanie systemu ról i odpowiedzialności w nowoczesnych działach HRM
 2. Wdrażanie koncepcji HRM Partnering opartej na pomiarze efektów
 3. Planowanie potrzeb kadrowych
 4. Restrukturyzacja zatrudnienia i optymalizacja kosztów pracy
 5. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 6. Rozwój struktur organizacyjnych
 7. Rozwój komunikacji wewnętrznej

1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

Zdobycie i utrzymanie przez firmę wysokiej pozycji rynkowej wymaga przemyślanego zarządzania kapitałem ludzkim, w tym przede wszystkim efektywnego wykorzystania energii i intelektualnego potencjału pracowników.

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi powiązana z ogólną strategią rozwoju organizacji pomaga w osiąganiu wyższej skuteczności działania i przewagi nad konkurencją. Skuteczność w zakresie zarządzania potencjałem ludzkim przejawia się między innymi w wysokiej jakości produktów i usług, niższych kosztach funkcjonowania, w szybszym tempie wprowadzania innowacji czy skutecznej współpracy z klientami i otoczeniem organizacji. WorkNet projektuje kompleksowe strategie zarządzania kadrami w oparciu o biznesowe cele, plany strategiczne oraz specyfikę działalności firmy.

2. Audyt narzędzi i procedur kadrowych

Możliwość osiągania wysokich efektów dzięki stosowaniu określonych narzędzi kadrowych zależy między innymi od odpowiedniej konstrukcji tych narzędzi oraz kompletności i zrozumiałości procedur określających sposób ich wykorzystania. Doradzamy, w jaki sposób należy zmieniać narzędzia i metody, aby można było osiągnąć oczekiwaną skuteczność działań kadrowych. Rekomendujemy, jak należy rozwinąć istniejące narzędzia oraz zmodyfikować procedury i praktykę ich stosowania. Opracowujemy programy szkoleniowe przygotowujące kadrę kierowniczą i specjalistów do odpowiedniego wykorzystania dostępnych rozwiązań. Na potrzeby organizacji tworzymy procedury i narzędzia wspierające zarządzanie organizacją i jej zasobami.

3. Tworzenie i rozwój funkcji kadrowych

Bazując na znajomości najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji funkcji kadrowych, WorkNet przeprowadza diagnozę obszaru zarządzania personelem. Opracowujemy procesy obsługi kadrowej, definiujemy potrzeby kompetencyjne i kluczowe role w procesach. Proponujemy odpowiednie modyfikacje struktur organizacyjnych działów zajmujących się obsługą kadrową. Oferujemy szkolenia doskonalące kompetencje pracowników działów kadrowych, zorientowane na zwiększenie efektywności komórki kadrowej i podniesienie jakości obsługi klienta wewnętrznego.

4. Procedury zarządzania organizacją

Wspieramy naszych klientów w opracowaniu procedur zarządczych pozwalających na sprawną realizację obsługiwanych procesów. Opisanie sprawdzonego sposobu postępowania pozwala zaoszczędzić czas, zarówno na etapie wdrażania nowych osób do organizacji jak i rozwijać się w uporządkowany, jasny dla wszystkich sposób. W sytuacji zmiany sposobu postępowania przeprowadzamy audyty stosowanych procedur i opracowujemy zasady zarządzania procedurami w organizacji.

5. Optymalizowanie procedur podejmowania decyzji

Podstawowym celem procesu decyzyjnego jest uzyskanie rezultatu w postaci rozwiązania sytuacji problemowej. Proces decyzyjny w organizacji opiera się zarówno na efektywnych procedurach, jak i na osobistych umiejętnościach osób podejmujących decyzje. Oba te czynniki podlegają ewolucji i mogą być modyfikowane. WorkNet oferuje usługi związane z optymalizowaniem procesów decyzyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. W tym zakresie oferujemy:

 • monitoring procedur podejmowania decyzji;
 • analizę błędów decyzyjnych;
 • projektowanie procedur wspomagających procesy podejmowania decyzji;
 • optymalizowanie wyborów nakierowanych na rezultaty;
 • analizę koalicyjną grup decyzyjnych;
 • projektowanie procedur podejmowania decyzji w warunkach niepewności i deficytu informacji;
 • szkolenia dla członków grup decyzyjnych;
 • szkolenia dla pracowników w zakresie rozwoju indywidualnych umiejętności decyzyjnych.

6. Budowa modeli kompetencyjnych

Zarządzanie przez kompetencje to część składowa strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym założeniem takiej praktyki jest przekonanie o podstawowym znaczeniu ludzkich kompetencji w osiąganiu założonych przez organizację celów. Firma powinna nieustannie budować przewagę konkurencyjną. Proces ten jest ciągły w całym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego też kompetencje nieodłącznie związane z wizją, strategią i wartościami organizacji pozwalają jej budować przewagę konkurencyjną.

Właściwie zdefiniowany model kompetencyjny jest podstawowym i kluczowym czynnikiem powodzenia kolejnych projektów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 Model kompetencji jest użyteczny przy:

 • rekrutacji i selekcji kandydatów;
 • ocenianiu pracowników (ocenach okresowych);
 • audytach umiejętności;
 • efektywnej informacji zwrotnej;
 • identyfikacji potencjału zawodowego;
 • tworzeniu kadry rezerwowej i planowaniu sukcesji;
 • awansach i przesunięciach wewnątrz organizacji;
 • szkoleniu i rozwijaniu pracowników.

Proponujemy wsparcie w zakresie:

 • określenia celu oraz założeń tworzenia i rewitalizacji modelu kompetencyjnego;
 • identyfikacji i opisania kompetencji kluczowych, stanowiskowych i specyficznych w celu stworzenia spójnego i użytecznego modelu kompetencji dla całej Organizacji;
 • wdrożenia modelu kompetencji w Firmie Powiązania modelu kompetencji z rekrutacją i selekcją, szkoleniami pracowników, awansami i przesunięciami wewnętrznymi, programami rozwoju i planami sukcesji, oceną pracowniczą, audytem umiejętności, identyfikacją potencjału zawodowego oraz innymi.

7. Zarządzanie kluczowymi kompetencjami firmy

W zarządzaniu kompetencjami stosujemy metody sprawdzone w firmach będących liderami branż. Diagnozujemy kompetencje o kluczowym znaczeniu dla organizacji i budujemy profile wymagań kompetencyjnych dla poszczególnych grup zawodowych i stanowisk pracy. Modele kompetencji pozwalają nam konstruować narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi takie jak:

 • opisy stanowisk pracy;
 • zindywidualizowane metody wartościowania stanowisk pracy;
 • taryfikatory zaszeregowania stanowisk;
 • systemy oceny kompetencji zawodowych i wyników pracy;
 • Assessment i Development Center;
 • procedury diagnozy potrzeb szkoleniowych;
 • indywidualne plany edukacyjne i ścieżki karier.

8. Planowanie zatrudnienia i obsad stanowiskowych

Na podstawie analizy struktur organizacyjnych i wymagań kompetencyjnych poszczególnych stanowisk pracy określamy optymalny poziom zatrudnienia i strukturę kwalifikacyjną pracowników. Analizujemy sytuację na rynku pracy w poszczególnych grupach zawodowych oraz ścieżki karier w organizacji. Doradzamy, jak uniknąć deficytu ważnych kompetencji i zbudować plany zatrudnienia wspierające rozwój firmy oraz wzmacniające jej konkurencyjność.

9. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Naszym klientom służymy pomocą w wyborze nowoczesnych systemów informatycznych skutecznie wspierających procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowujemy rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb organizacji. Analizujemy struktury organizacyjne, poziom zatrudnienia, kulturę organizacyjną, metody zarządzania oraz specyfikę potrzeb zgłaszanych przez przyszłych użytkowników systemów. Współpracujemy ze specjalistami IT, wspomagając cały proces wdrożenia nowego systemu informatycznego. Dla potrzeb naszych klientów projektujemy rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie organizacją w tym Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kluczowym produktem oferowanym na rynku jest nasza autorska platforma do zarządzania ocenami, zarządzaniem przez cele i przeprowadzania badań kompetencji, wyników, postaw i zaangażowania pracowników.