II. Ocena, Selekcja i Rozwój Pracowników

1. Analiza potrzeb rekrutacyjnych i rynku pracy

Usługi oferowane przez WorkNet umożliwiają wybór optymalnych dla specyfiki danej organizacji działań rekrutacyjnych i podjęcie właściwej decyzji o przeprowadzeniu rekrutacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Analizujemy lokalny, regionalny i krajowy rynek pracy, określając aktualne i prognozowane trendy popytu i podaży kluczowych kompetencji i kwalifikacji.

2. Zastosowanie testów i kwestionariuszy w doborze pracowników

W celu wyboru właściwego pracownika wykorzystujemy testy badające potencjał intelektualny, kwestionariusze osobowości badające styl zachowania w sytuacjach zawodowych, a także testy uzdolnień i umiejętności specjalnych, istotnych na określonym stanowisku.

3. Testy i kwestionariusze w ocenie potencjału menedżerskiego

Testy i kwestionariusze psychometryczne stosowane przez WorkNet w procesie oceny potencjału zawodowego umożliwiają:

  • dokonanie rzetelnej oceny pod względem wybranych cech i wymiarów psychologicznych;
  • pomiar rezultatów formalnej edukacji oraz możliwości rozwoju w odniesieniu do realizowanych lub przyszłych funkcji zawodowych;
  • diagnozę preferencji zawodowych;
  • zdefiniowanie optymalnych kierunków rozwoju.

4. Ocena kandydatów metodą Assessment Center (Ośrodka Oceny)

W ocenie kompetencji kandydatów do pracy wykorzystujemy metodę Assessment Center. Stwarza ona możliwość bezpośredniego porównania kandydatów i ułatwia wybór właściwej osoby, spełniającej zdefiniowane wcześniej oczekiwania. Stosowana przez WorkNet metodologia wykorzystuje gry i zadania symulacyjne oraz wywiady oparte o analizę incydentów krytycznych. Wykorzystujemy także testy i kwestionariusze osobowości zawodowej.

5. Monitoring rozwoju zatrudnionych pracowników

WorkNet prowadzi monitoring pracowników zatrudnionych w wyniku przeprowadzonej selekcji. Opracowujemy i wdrażamy procedury adaptacyjne dla nowo zatrudnionych, optymalizujemy plany rotacji stanowiskowej, wspólnie z Klientem dokonujemy oceny jakości i efektywności pracy po okresie adaptacyjnym. Rekomendujemy ewentualne działania korygujące.

Sukces organizacji zależy nie tylko od efektywnego wykonywania przez menedżerów bieżących zadań, ale przede wszystkim od kształtowania kompetencji uwzględniających przyszłe wymagania wynikające z planów strategicznych i prognozowanych zmian rynkowych.

6. Ocena kadry kierowniczej metodą assessment center

W procesie oceny kompetencji i potencjału zawodowego kadry kierowniczej posługujemy się metodologią Assessment Center (Ośrodek Oceny). Assessment Center jest zintegrowanym procesem oceny kompetencji niezbędnych do efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych. Stosowana przez WorkNet metodologia oceny dotyczy zachowań zawodowych, które są rozpatrywane w kategoriach kompetencji i charakteryzowane przez rezultaty i sposoby działania.
Assessment Center poszerzony o Development Center (Ośrodek Rozwoju) pozwala także na prognozowanie możliwości pełnienia przez menedżerów określonych funkcji w przyszłości. Ponadto stanowi podstawę do projektowania składu rezerwy kadrowej, w oparciu o indywidualne plany rozwoju zawodowego i plany sukcesji dla kluczowych stanowisk.

7. Ocena metodą informacji zwrotnej 360º

Metoda Informacji Zwrotnej 360º jest systemem oceny kompetencji menedżera opartym o informacje zwrotne pozyskiwane od kluczowych przedstawicieli otoczenia zawodowego.
Źródłem oceny menedżera są reprezentanci jego najbliższego otoczenia zawodowego: współpracownicy, podwładni, przełożeni, klienci wewnętrzni, a także wybrani przedstawiciele zewnętrznego otoczenia firmy. Ocena metodą Informacji Zwrotnej 360º umożliwia:

  • uzyskanie informacji, jak oceniani menedżerowie postrzegani są z perspektywy innych pracowników;
  • określenie mocnych i słabych stron menedżera w zakresie kompetencji kluczowych dla pełnionej przez niego funkcji;
  • zwiększenie wglądu ocenianego w prezentowany styl funkcjonowania oraz możliwość skonfrontowania oceny uzyskanej z kilku niezależnych od siebie źródeł ze swoją samooceną.

WorkNet przeprowadza oceny 360º w oparciu o własną platformę informatyczną dedykowaną do tego celu, co znacznie ułatwia zarządzanie i obsługę badania zarówno przez konsultantów jak i zleceniodawcę.