III. Systemy ocen okresowych i Zarządzania przez cele

1. System Okresowej Oceny Pracy (SOOP)

System oceny to podstawowe narzędzie wspierające przyjęte przez organizację systemy zarządzania. Jego ideą jest cykliczne sprawdzanie, czy organizacja działa zgodnie z przyjętymi założeniami, a pracownicy rozumieją rolę jaką mają w niej do spełnienia. System pomiaru może dotyczyć różnych aspektów, na jakich zależy organizacji w tym:

–  poprawności zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach;
–  celów postawionych menedżerom do realizacji;
– zestawu wartości, ważnych na poziomie strategii działania, jakie stanowią o przewadze konkurencyjnej danej firmy.

W ramach wdrażania lub rewitalizacji systemu ocen okresowych WorkNet oferuje:

 • Audyt funkcjonujących w organizacji praktyk i rozwiązań związanych z oceną działania ludzi. Ocenę odniesiemy do najlepszych praktyk stosowanych w tym zakresie na rynku, adekwatnych dla danego typu organizacji, branży, specyfiki działania.
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania dotyczącego modelu systemu oceny (odpowiedź na pytanie: co oceniać, kto i jak często powinien dokonywać ocen, by system realnie wspierał rozwój organizacji).
 • Przygotowanie procedur postępowania oraz nauka poprawności ich stosowania w organizacji.
 • Szkolenia dla menedżerów z zakresu technik posługiwania się systemem ocen w praktyce zarządzania podległymi zespołami.
 • Pilotaż organizacji w pierwszym okresie korzystania z przygotowanych rozwiązań – czynny suport konsultantów pozostających w dyspozycji organizacji.
 • Pozyskanie zwolenników dla wdrażanych rozwiązań na poziome wewnętrznym jak i w zewnętrznym organizacji.
 • Dostarczymy narzędzi IT wspierających sprawne przeprowadzanie ocen i zautomatyzowane dostarczanie raportów zarządczych.
 • Zapewnimy realny zwrot z poniesionej inwestycji, sprawiając że organizacja wejdzie na nowe tory osiągania zamierzonych wyników.
 • Spowodujemy, że każdy człowiek w organizacji znajdzie w niej swoje miejsce i włączy się w aktywny proces poszukiwania źródeł kolejnych sukcesów.

Systemy oceny pracy łączymy z

 1. Planowaniem rozwoju pracowników i ścieżkami karier
 2. Programami dla talentów oraz planami sukcesji
 3. Budowaniem kultury organizacji

 

2. System Zarządzania przez Cele (ZPC – MBO)

Zarządzanie przez Cele to koncepcja zarządzania, skupiająca się na bardzo precyzyjnie określonych celach do realizacji. Chodzi zarówno o cele firmy jak i wynikające z nich cele do realizacji dla poszczególnych osób.

Idea ZPC opiera się na założeniu, że sukces organizacji zależy od jasno postawionego celu jaki ma ona osiągnąć, przypisaniu odpowiednich ludzi do ich realizacji oraz ich właściwemu zmotywowaniu, kontrolowaniu, ocenianiu i rozwijaniu aby cele te zostały osiągnięte.

System ma za zadanie regulować wykorzystanie ograniczonych zasobów, przy jednoczesnej rezygnacji, z czynów nie popierających ustalonych priorytetów.

Na początku MBO wymaga ustalenia strategii a dalszy cały przebieg nazywany jest kaskadowaniem celów. Zarząd ustala cele organizacji, jak i cele pośrednie wspólnie ze swoimi menedżerami, którzy dalej wyznaczają je swoim podwładnym, tak, aby cele podwładnych wspierały cele przełożonych. Dzięki temu, wszyscy pracownicy dążą wspólnie do realizacji strategicznych priorytetów firmy.

Co zyskuje organizacja dzięki wdrożeniu Zarządzania przez Cele

 • Jasną komunikację celów funkcjonowania organizacji
 • System powszechnego dialogu i cyklicznego weryfikowania, czy wiemy do czego dążymy i w jaki sposób zamierzamy to osiągnąć
 • Model weryfikacji, czy wszyscy pracownicy znają wyzwania jakie im stawiamy
 • Narzędzia wspierające zarządzanie organizacją
 • Zadowolonych pracowników, zaangażowanych we wspólne osiąganie celów organizacji
 • Cykliczne informacje zarządcze niezbędne do podejmowani bieżących decyzji operacyjnych
 • Jasne powiązanie wypłacanych premii z wynikami osiągniętych celów.

Nasze rozwiązania przygotowujemy z pełnym udziałem przedstawicieli Klienta, wyznając zasadę, iż największa wartością, obok harmonijnej współpracy, jest dostarczenie wiedzy eksperckiej opartej o najlepsze praktyki stosowane na rynku, która służy do podnoszenia sprawności działania organizacji z którą współpracujemy.