V. Programy restrukturyzacji, poprawy efektywności działania i transformacji organizacyjnych

 

1.  Restrukturyzacja zatrudnienia

Restrukturyzacja zatrudnienia jest często nieuniknionym, trudnym i kosztownym efektem procesów transformacji, jakie przechodzą współczesne przedsiębiorstwa. Konsultanci WorkNet wspierają swoich klientów w sprawnym przejściu tego procesu od etapu jego zaprojektowania, pełnego wsparcia w procesie przeprowadzenia aż po niwelowanie konsekwencji i skutków wprowadzanych zmian. Znając te procesy pomagamy naszym Klientom uniknąć niepotrzebnych błędów i skrócić czas transformacji organizacji.

2. Ocena produktywności zatrudnienia

WorkNet opracowuje procedury oceny produktywności zatrudnienia w oparciu o analizy efektywności wykorzystania zasobów korzystając z doświadczeń i przykładów polskich i zachodnich firm, będących liderami w swoich branżach. Monitorujemy i usprawniamy istniejące procedury, opracowujemy optymalne rozwiązania w sytuacji modernizacji procesów technologicznych i zmian w strukturach organizacyjnych.

3. Etatyzacja – Opracowywanie planów etatów

Stworzenie nowego planu etatów w wyniku reorganizacji przedsiębiorstwa należy do najtrudniejszych zadań kadrowych.
WorkNet opracowuje nowe plany etatów w oparciu o ocenę funkcjonowania struktur organizacyjnych oraz analizę pracochłonności procesów. Nasze rozwiązania porównujemy z najlepszymi projektami w ramach etatyzacji z danej branży.

4. Projektowanie nowych zakresów zadań i obowiązków na stanowiskach pracy

Zmiany w strukturze czy profilu działalności firmy często wymagają utworzenia nowych stanowisk pracy lub modyfikacji już istniejących. Warunkiem prawidłowego opisu stanowiska jest zidentyfikowanie kluczowych czynników wyróżniających dane stanowisko wśród innych i czytelne zdefiniowanie jego “granic”. WorkNet tworzy opisy stanowisk pracy w oparciu o analizę zadań i wymagań kompetencyjnych. Prawidłowe opisy wspierają ponadto proces dostosowywania stanowisk do zespołowych form organizacji pracy.

5. Definiowanie wymagań wobec kadry kierowniczej w związku z procesami zmian

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

 • systemy komunikowania o zmianach i przekazywania informacji organizacyjnej
 • systemy wyłaniania i kreowania liderów zmian
 • opracowywanie definicji ról oraz sposobów optymalizowania relacji pomiędzy grupami pracowniczymi
 • procedury identyfikowania źródeł oporu i opracowywanie działań nakierowanych na modyfikowanie postaw
 • modyfikowanie zachowań, wspierające rozumienie roli w nowym kontekście organizacyjnym
 • prognozowanie przyszłych wymagań w zakresie kompetencji i postaw

6. Zmiany w organizacji pracy i wewnętrznej strukturze organizacyjnej

Częstą przyczyną nieudanej zmiany struktury organizacyjnej jest brak dostosowania organizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych do zaistniałych zmian strukturalnych. Osiąganie założonych celów utrudnia także niefunkcjonalna struktura wewnętrzna zespołów zadaniowych i ich słaba integracja. WorkNet opracowuje procedury rozwoju struktur organizacyjnych oraz monitoruje procesy budowania efektywnych zespołów zadaniowych. Definiujemy plany działań wspierających i sposoby przezwyciężania barier w osiąganiu wysokiej efektywności grup roboczych. Opracowujemy szkolenia i programy treningowe dostosowane do potrzeb klientów.

7. Zarządzanie relacjami ze Związkami Zawodowymi

Kształtowanie efektywnych relacji z grupami wpływu społecznego, a zwłaszcza związkami zawodowymi, wymaga działań obejmujących:

 • tworzenie klimatu do konsultowania się i wspólnego podejmowania decyzji;
 • efektywne komunikowanie w stosunkach między pracodawcą a związkami zawodowymi;
 • negocjowanie układów zbiorowych;
 • rozstrzyganie kwestii dotyczących dyscypliny i skarg pracowników;
 • tworzenie podstaw do rozwoju zawodowego pracowników;
 • optymalizowanie świadczeń dla pracowników.

W obszarze kształtowania relacji ze związkami zawodowymi WorkNet projektuje i wdraża rozwiązania określające proceduralne ramy dla rozwoju tych relacji. W sytuacjach konfliktowych oferujemy ponadto pomoc specjalistów doświadczonych w skutecznym rozwiązywaniu problemów.

8. Zarządzanie ryzykami personalnymi

W obszarze zarządzania ryzykami personalnymi WorkNet przeprowadza audyty bieżących sytuacji społeczno-organizacyjnych i pomaga firmom wdrażać rozwiązania dotyczące identyfikacji kluczowych ryzyk oraz przygotowania rozwiązań wspierających je w ich niwelowaniu zidentyfikowanych ryzyk.

Zakres naszych działań obejmuje następujące kluczowe obszary ryzyka:

 • Wewnętrzne regulaminy i procedury zarządzania kadrami
 • Procedury ochrony poufnych informacji, danych osobowych i dóbr osobistych
 • Standardy etyki pracowniczej, lojalności i konfliktu interesów
 • Skuteczność polityki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy
 • Ochrona wizerunku pracodawcy w aspekcie wirtualnej aktywności pracowników
 • Zapobieganie nadużyciom i anomii pracowniczej oraz ich sygnalizowanie (whistleblowing)
 • Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy – m.in. stres i wypalenie zawodowe
 • Zakres kontroli pracowników w czasie i miejscu pracy za pomocą nowoczesnych technologii
 • Standardy szkolenia kadry kierowniczej w zakresie podnoszenia ich świadomości przepisów prawa oraz wczesnego reagowania na nieprawidłowości
 • tworzenie klimatu do konsultowania się i wspólnego podejmowania decyzji;
 • efektywne komunikowanie w stosunkach między pracodawcą a związkami zawodowymi;
 • negocjowanie układów zbiorowych;
 • Szkolenia w formie tradycyjnej oraz e-learningowej.

Przykładowe tematy szkoleń z zakresu zarządzania ryzykami personalnymi:

 • Dyskryminacja i mobbing – warsztaty dla specjalistów HR i komisji antymobbingowych
 • Jak komunikować się w konflikcie, aby dojść do porozumienia
 • Kontrola pracowników w czasie i miejscu pracy – nowe technologie vs prywatność
 • Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów
 • Mobbing, molestowanie, dyskryminacja – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
 • Odpowiedzialność menedżerów za relacje w zespole
 • Ochrona danych osobowych w dziale HR
 • Prawne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników
 • Prawo pracy dla menedżerów liniowych
 • Przeciwdziałanie nieuczciwym i nieetycznym zachowaniom pracowników
 • Zarządzanie telepracą i innymi formami pracy zdalnej
 • Trudne rozmowy z pracownikami – delegowanie, dyscyplinowanie, zwalnianie