Szkolenia warsztatowe

I. BUDOWANIE ZESPOŁU
WARSZTAT DLA MENEDŻERÓW I ICH PRACOWNIKÓW

Cel: Celem warsztatu jest zbudowanie efektywnego zespołu, opartego na pozytywnej komunikacji, współpracy i zaufaniu.

 • Integracja zespołu poprzez wspólne uczestnictwo w grach oraz ćwiczeniach w naturalnym otoczeniu. Gry zawsze kończą się omówieniem umożliwiającym tzw. transfer wiedzy – przeniesienie doświadczeń z gry do własnego życia lub życia zespołu.
 • Wspólne działania pozwalają na wzajemne poznanie się osób pracujących ze sobą, poza standardowym miejscem pracy. Uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony oraz odkrywają nieznany wcześniej potencjał zespołu.

W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:

 1. Dowiedzą się na jakich filarach opiera się efektywny zespół i jak poszczególne osoby w zespole mogą przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania.
 2. Poznają zasady pozytywnej komunikacji zespołowej, zarówno w sytuacjach zwykłej wymiany informacji, jak i w sytuacjach konfliktowych. Nauczą się stosować je w praktyce.
 3. Określą swoją preferowana rolę zespołową.
 4. Rozpoczną proces budowania wzajemnego zaufania wewnątrz zespołu.

Metody pracy:

Uczestnicy wykonują szereg zadań zespołowych, w których niezbędna jest współpraca, dobra komunikacja oraz zaufanie. Każde zadanie jest następnie omawiane, a zdobyte doświadczenia są niezwykle przydatne w codziennej pracy zawodowej.

Ramowy program warsztatów ( 1 dzień szkoleniowy)

 • Ustalenie zasad pracy zespołowej – reguły gry na czas warsztatu.
 • Poznajmy się – ćwiczenia i zabawy pozwalające uczestnikom lepiej poznać się nawzajem (wykorzystujemy rysunek, drewniane metrowe miarki, kostki do gry).Praca odbywa się w parach i grupowo.
 • Gry i ćwiczenia budujące zaufanie w zespole.
  W tej części zajęć uczestnicy wykonują zadania w parach i mniejszych grupach. Praca w parach polega np. na zbudowaniu przez jedną osobę trasy (z drewnianych dwumetrowych miarek) i przeprowadzeniu po niej drugiej osoby. Osoba przeprowadzana ma zawiązane oczy.
 • Gry rozwijające współpracę zespołową.
  W tej części uczestnicy wykonują szereg zadań zespołowych, z wykorzystaniem linek, urządzenia „karuzela” itp.. Poprawne wykonanie zadania (zbudowanie wspólnej konstrukcji, asekurowanie uczestnika w czasie przejścia na linie, która jest zawieszona 5 cm nad ziemią itp. ) wymaga ścisłej współpracy wszystkich uczestników grupy. Wiele zadań wymaga pracy synchronicznej. Po zakończeniu pracy uczestnicy zapoznają się z zasadami pracy grupowej, fazami rozwoju zespołu i najważniejszymi czynnikami, które budują zespół.
 • Poznaj swoją rolę zespołową : gry konstrukcyjne z uwzględnieniem różnorodnych ról grupowych.
  W tej części uczestnicy wykonują wybrane zadania konstrukcyjne (np. budowanie megasortownicy z piłek). W trakcie pracy, otrzymują dodatkowe zadania, związane z odegraniem określonych ról grupowych. Po zakończeniu pracy uczestnicy zapoznają się z rolami grupowymi, określają swoją rolę grupową (kwestionariusz) i analizują skład swojego zespołu – jakie role mamy, jakich nam brakuje.
 • Wykonanie wspólnej KARTY ZASAD NASZEGO ZESPOŁU.
  Uczestnicy tworzą wspólnie listę zasad, którymi chcą się kierować w dalszej wspólnej pracy. Na koniec następuje uroczyste podpisanie KARTY przez wszystkich uczestników warsztatów. Kopię karty otrzymuje każdy uczestnik.

 

II. WSPÓŁPRACA, ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW i ELEMENTY COACHINGU – warsztaty rozwojowe dla menedżerów

Cele:

 1. Doskonalenie umiejętności współpracy
 2. Rozwijanie umiejętności pozytywnego rozwiązywania konfliktów i efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 3. Wykorzystanie umiejętności zarządzania emocjami w komunikacji interpersonalnej
 4. Wykorzystanie komunikacji asertywnej w budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych.

Metody pracy:

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi. Nauka odbywa się w oparciu o cykl kolba, z dużym naciskiem na osobiste doświadczenie , ćwiczenia, dyskusje  i transfer do środowiska pracy. Uczestnicy pracują w grupach, trójkach i parach. Ćwiczenia są dobrane w taki sposób, żeby uczestnicy warsztatów praktycznie natychmiast mogli wykorzystać nowe narzędzia w swojej codziennej pracy.

Program Szkolenia

1. Budowanie organizacji opartej na współpracy i zaufaniu
Organizacja oparta na zasadach. Budowanie atmosfery współpracy i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem (mentoring, dzielenie się wiedzą indywidualne i grupowe, wspieranie pracowników, wspieranie ciągłego rozwoju organizacji, budowanie zasad pozytywnej komunikacji, informacji zwrotnej i zaufania. Filary pozytywnej drużyny

2. Efektywna komunikacja w sytuacjach trudnych i kryzysowych
Rola konfliktu w zespole -konstruktywne i nie konstruktywne sposoby jego rozwiązywania. Rola emocji w konflikcie, zniekształcenia percepcyjne. Konflikt jawny i ukryty, „kliki”, grupy wparcia, przemilczanie, unikanie. Asertywne wyrażanie trudnych emocji. Elementy mediacji w sytuacjach impasu.

3. Elementy coachingu w pracy menedżera. Coachingowy styl zarządzania

Rama spotkania coachingowego (w oparciu o model GROW)
– Cel (Co chcesz osiągnąć?)
– Rzeczywistoć (Co jest teraz?)
– Opcje (Co jest możliwe?- kroki, decyzje, plan)
– Wybór (Co zrobisz? – postanowienia, zobowiązania, monitorowanie postępów)
Ustalanie celów rozwojowych w procesie coachingu (model SMART, SMART-ER, GAS)
– poznanie technik wyznaczania i realizacji celów
– nabycie umiejętności zadawania „mocnych” (efektywnych) pytań
– zastosowanie poziomów wykonania (od idealnego do niezadowalającego)
Poziomy logiczne Diltsa – formułowanie pytań rozwojowych w oparciu o piramidę Diltsa.
Wzbudzenie motywacji – wizualizacja celu oparta na emocjach Wzmacnianie pewności siebie – praca w obrębie mocnych stron pracownika.
Praca w sytuacji wyboru spośród kilku opcji – koła decyzji
Metody wspierania kreatywności (synektyka, superbohater, magiczny las
Metody pracy nad sposobami realizacji celów

– projekt krok po kroku (technika kreatywna z wykorzystaniem skali)
– wiele dróg do celu (techniki służące wychodzeniu poza standardowe rozwiązania)
– technika C6
– szok kartezjański (stosowany przy braku zdecydowania i motywacji)